Disclaimer-Privacyverklaring

Privacyverklaring Fysiotherapie Musselkanaal 

Versie 01 januari 2021

Wij van Fysiotherapie Musselkanaal respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van u nodig. In onze privacy verklaring leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken.

Deze privacy verklaring is van toepassing op onze website (https://fysiotherapiemusselkanaal.nl/) en de diensten die wij aanbieden. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens:
Technicumstraat
9581 BA Musselkanaal
Tel.: 0599 – 413114
Fax.: 0599 – 470589

info@fysiotherapiemusselkanaal.nl

Verzamelen persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens om onze diensten te kunnen uitvoeren, als wettelijke verplichting, indien noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, namelijk een uitvoerend belang voor de klant en /of informatie op grond van een gerechtvaardigd belang.

Beveiligen persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens erg serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u het idee hebben dat uw gegevens alsnog niet goed zijn beveiligd, heeft u bezwaar of zijn er aanwijzingen van misbruik, inzage is mogelijk bij ons op kantoor. Neem hiervoor contact met ons op via info@fysiotherapiemusselkanaal.nl of bel 0599 – 413114.

Cliënt bij Fysiotherapie Musselkanaal

Indien wij een overeenkomst voor een opdracht met u hebben afgesloten, gebruiken we de door u verstrekte gegevens alleen voor het kunnen uitvoeren van de opdracht en de bijbehorende administratieve handelingen.

Fysiotherapie Musselkanaal gebruikt uw gegevens niet voor het versturen van commerciële nieuwsbrieven. U zou wel informatie kunnen ontvangen over de diensten en / of producten die je bij Fysiotherapie Musselkanaal afneemt en de werking, verwerking en / of wijziging daarvan. Mochten we commerciële informatie willen versturen, vragen we u daar altijd eerst nadrukkelijk toestemming voor.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • BSN
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Medisch dossier
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer (indien van toepassing bij bijvoorbeeld automatisch incasso)
 • Internetbrowser en apparaat type (indien van toepassing)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze diensten en/of website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fysiotherapiemusselkanaal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– De (medische) gegevens verwerken in uw medisch dossier
– Het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Het behandelen van geschillen.
– Het afhandelen van uw betaling.
– Om u een offerte te kunnen sturen en / of u te antwoorden op een contactvraag.
– Om het correct bijhouden en correct laten functioneren van het elektronisch / digitaal boekhoudprogramma.
– Wij voeren alleen e-mailadressen in c.q. maken deze aan in overleg met u of op uw verzoek. Nooit zonder uw toestemming.
– Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fysiotherapie Musselkanaal) tussen zit.

 Bewaartermijn

Fysiotherapie Musselkanaal bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor jouw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fysiotherapie Musselkanaal verkoopt of geeft uw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan uw behandelend arts en/of specialist, tenzij u nadrukkelijk heeft aangegeven dit niet te willen. Tevens zullen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de uw zorgverzekeraar, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen vanuit de verzekeringsovereenkomst. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fysiotherapie Musselkanaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Let op: in sommige gevallen zijn we door de overheid echter verplicht om gegevens naar buiten te brengen.

Cookies

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we tracking cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Op deze website worden naast functionele cookies ook cookies geplaatst door derden (third party).
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Uitschakelen en verwijderen

Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via jouw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Cookies voor social media
Op onze website tonen we video’s en andere content die u via een button kunt promoten en delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social-media-bedrijven, zoals Twitter, Facebook, YouTube en Google, cookies, zodat ze u kunnen herkennen wanneer u bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die u deelt. De meeste social mediakanalen houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacyverklaring van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Cookies om advertenties te tonen op andere websites
Wij gebruiken online advertenties om onze diensten onder de aandacht te brengen. Dit doen we het liefst zo gericht mogelijk, om kosten laag te houden en u geen onnodige advertenties te tonen. Wij maken hiervoor gebruik van Google Adwords. Op deze manier kunnen we gericht adverteren en de kosten laag houden.

Deze cookies maken het mogelijk om:

 • Bij te houden welke advertenties u al hebt gezien. Hiermee voorkomen we dat u te vaak dezelfde advertenties te zien krijgt.
 • Bij te houden hoeveel bezoekers op onze advertenties klikken.
 • Bij te houden hoeveel bezoekers een dienst van ons afnemen nadat ze hebben geklikt op een advertentie. Dit is nodig om de effectiviteit van advertenties te kunnen analyseren.
 • Bij te houden of u al bepaalde diensten van ons hebt afgenomen. U zult dan geen onnodige advertenties te zien krijgen.

Ook als u cookies niet accepteert, kunt u nog advertenties van ons online tegenkomen. Niet al onze advertenties gebruiken namelijk cookies. Cookies maken het wel mogelijk om u relevantere advertenties te tonen en geen onnodige advertenties.

Voor meer informatie over wat Google met opgeslagen data doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van Google. Deze kan regelmatig wijzigen. We hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw medische dossier en uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fysiotherapie Musselkanaal en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fysiotherapiemusselkanaal.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging
We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL) of een vergelijkbare technologie.
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben.
 • Geheimhoudingsverklaringen van werknemers.
 • Dagelijkse back-ups van onze databases.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Het vragen om persoonsgegevens
Indien wij om persoonsgegevens vragen of die nodig hebben, geven wij conform de AVG wetgeving (zie deze privacyverklaring) van tevoren aan waarvoor en waarom wij die nodig hebben.

Uw rechten

De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U hebt daarom de volgende rechten:

 • U mag ons vragen om inzage in uw gegevens;
 • U mag ons vragen om correctie, beperking of wissen van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van u bewaren in een register;
 • U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op uw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet hoeft te doen;
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • U kunt een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van uw verwerken.

Datalekken

Mochten wij vermoeden dat er sprake is van datalekken, dan zullen wij dit melden bij Meldloket Datalekken Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Aanvaarding

Door de website van Fysiotherapie Musselkanaal te bezoeken, aanvaard u alle bepalingen van deze privacyverklaring en gaat u ermee akkoord dat Fysiotherapie Musselkanaal uw gegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Fysiotherapie Musselkanaal? Neem telefonisch contact met ons op via 0599 – 413114 of stuur een e-mail naar info@fysiotherapiemusselkanaal.nl

Contact opnemen met Fysiotherapie Musselkanaal

Voor het maken van een afspraak belt u naar 0599-413114 of vul het contactformulier hieronder in.

Fysiotherapie Musselkanaal maakt u erop attent dat de persoonsgegevens die u ons bij het invullen van het contactformulier verstrekt, zal verwerken op de manier zoals wij die in onze privacyverklaring hebben omschreven. Wij verwijzen u graag naar onze privacyverklaring op deze website voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u hebt.